Door het geven van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.

Auteursrecht/portretrecht
Het auteursrecht ligt bij de Foto ‘C, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen is niet toegestaan. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen opslaan, verwerken en aan te bieden voor verkoop aan de geportretteerde.
De opdrachtgever geeft Foto’C toestemming om de desbetreffende foto’(s) ter beschikking te stellen van de Leverancier om het bestelde product te produceren.
De opdrachtgever geeft Foto’C toestemming om NAW-gegevens van de Klant beschikbaar te stellen aan de Leverancier(s) voor de verdere zakelijke afhandeling van de door de Klant geplaatste bestelling.

De website
Alle content van deze website is eigendom van Foto’C en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Zowel tekst als foto’s als andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker.

Digitale bestanden
Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie. Als digitale bestanden elders worden afgedrukt, is Foto’C niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

Copyright
Het is niet toegestaan beelden of teksten uit de website van Foto’C te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Vergoeding
Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding in aanmerking. In geval van overmacht of falen van techniek is de fotograaf aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.

Factuur en betaling
De betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Indien een nota niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de wettelijke rente verschuldigd.
Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen zoals vermeld in Berichten van Foto’C, uitgedrukt in Euro (€) inclusief de verplichte wettelijke BTW en exclusief verzend- en overige kosten.
Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Foto’C op geen enkele wijze voor een latere Overeenkomst.
Foto’C is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

Annulering
De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
Levering en verzending
Voor levering van fotoafdrukken en producten is de fotograaf afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant indien anders vermeld.

Aansprakelijkheid
De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag. Alleen aangetekende en verzekerde zendingen kunnen bij schade geclaimd worden. Voor beschadigde zendingen per envelop kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. Foto’C is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als digitale bestanden elders worden afgedrukt.

Klachten
Foto’C neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op de dienstverlening en de geleverde producten van Foto’C. Foto’C probeert klachten zo goed mogelijk te behandelen om de dienstverlening te verbeteren. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 14 dagen na levering van het product, schriftelijk indienen bij Foto’C. De klacht wordt, indien mogelijk, binnen 5 werkdagen na ontvangst door Foto’C in behandeling genomen.

Recht
Op de rechtsvordering tussen Foto’C en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen Foto’C en opdrachtgever zullen, voor zover niets anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter/rechtbank in Nederland.

Algemene voorwaarden kunnen, zonder enige kennisgeving, aangepast worden.